Skip to main content

Polityka Prywatności

i plików “cookie”

Polityka Prywatności i plików “cookie”

Kanani Europe Sp. z o.o. (dalej: „Kanani”) dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych Klientów (Użytkowników) podczas korzystania z naszych usług. W tym celu opracowany został zestaw zasad regulujących przetwarzanie i ochronę danych osobowych Klientów. O wszelkich zmianach w polityce danych osobowych można dowiedzieć się odwiedzając stronę internetową Kanani –  www.johnfrieda.pl

Administrator danych
Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach portalu  www.johnfrieda.pl jest spółka Kanani Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 4, 00-105 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000589718, REGON: 363139461, NIP: 525-26-38-288, kapitał zakładowy w kwocie 216.000,00 złotych.

W sprawach związanych z danymi osobowymi, możecie Państwo kontaktować się z Kanani:

Cele i podstawy prawne przetwarzanych danych osobowych:

Proces (cel) przetwarzania Podstawa prawna i okres przetwarzania danych Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)
Prowadzenie działań marketingowych 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do dnia wniesienia sprzeciwu
prowadzenie działań marketingowych promujących działalność i produkty Kanani, zgodnie z ostatnim zakupem i interesem Klienta
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem, w zakresie usług i produktów oferowanych przez Kanani Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust.
1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f)
RODO Dane przetwarzać będziemy w celu:
a) w zakresie realizacji umowy – przez okres niezbędny do wykonania tej umowy,
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,
c) w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez
okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa
ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust.
1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) Dane przetwarzać będziemy w zakresie realizacji umowy – przez okres niezbędny do wykonania tej umowy, w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora, w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa
ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1lit. f) RODO]
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Archiwizowanie dokumentów Art. 6 ust. 1lit. c) lub f) RODO
Dane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji, np. Dokumenty rozliczeniowe dla celów podatkowych, będziemy przetwarzać przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaistniał obowiązek podatkowy oraz dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Komunikacja z pełnomocnikami Art. 6 ust. 1lit. f) RODO
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Realizacja czynności objętych zakresem pełnomocnictwa oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Realizacja przychodzących zgłoszeń Art. 6 ust. 1lit. f) RODO – w zakresie korespondencji

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jeśli zgłoszenie dotyczy realizacji umowy
Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Realizacja zgłoszenia oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
Prowadzenie mediów społecznościowych – przetwarzanie danych udostępnionych przez użytkowników mediów społecznościowych Art. 6 ust. 1lit. f) RODO Promowanie marki, produktów i usług, budowanie i utrzymanie społeczności związanej z Kanani oraz w celu komunikacji
Dostarczanie newslettera Art. 6 ust. 1lit. f) RODO Promowanie marki, produktów i usług oraz w celu komunikacji. osobom, które dobrowolnie podały dane i zapisały się do newslettera. Kanani przesyła takie informacje wyłącznie w
przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, którą może wycofać w każdym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zw. z wysyłka newslettera jest uzasadniony interes Kanani.
Świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w zw. z zawartą umową Art. 6 ust. 1lit. b) RODO – umowa z Klientem
Dostarczanie e-kartek podarunkowych z życzeniami Art. 6 ust. 1 lit. b) lub lit. f) RODO

Dane nadawcy przetwarzać będziemy w ramach zawartej  z nim umowy o świadczenie  usług drogą elektroniczną – do dnia rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
Dane odbiorcy przetwarzać będziemy w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kanani – do dnia wniesienia sprzeciwu

Możliwość realizacji zleconej usługi dostarczenia kartki podarunkowej, promowanie marki, produktów i usług oraz w celu komunikacji. Osobom, których dane otrzymaliśmy, przesyłamy wiadomość wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w imieniu odbiorcy na to zgodę i oświadczył, że był do tego umocowany. Odbiorca wiadomości może wycofać zgodę w każdym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zw. z wysyłka kartki podarunkowej jest uzasadniony interes Kanani
Wykonanie badania satysfakcji klienta Art. 6 ust.1 lit. b) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO badanie satysfakcji klientów i określenie jakości obsługi i produktu

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji oferowanych usług i umów oraz wypełniania obowiązków prawnych. Poniżej przekazujemy pełną informację o procesach przetwarzania oraz podstawach prawnych tych operacji.

Zabezpieczenia
Przetwarzane przez nas dane osobowe są zabezpieczane poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięcia ryzyku naruszenia Pani/Pana praw lub wolności. Gwarantujemy odpowiedni poziom poufności pozyskiwanych danych osobowych. W szczególności zabezpieczamy dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Kanani oraz: firmy windykacyjne, firmy marketingowe, banki, platformy płatnicze, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od Klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi informatyczne, techniczne, prawne i doradcze.

Zakres terytorialny
Państwa dane osobowe są przetwarzane na serwerach znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa osób fizycznych
Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:

 • dostęp do swoich danych osobowych,
 • usunięcie swoich danych osobowych
 • sprostowanie swoich danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienie swoich danych osobowych.
 • cofnięcie zgody

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Okres przechowywania danych osobowych
Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Kanani do przechowywania danych przez określony czas,
 • okres, który jest niezbędny do ochrony interesów lub roszczeń administratora danych,
 • okres niezbędny do świadczenia usług przez Kanani,
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

Stosowane na stronie technologie
Kanani gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem i zawartymi w nim treściami i usługami, w tym tzw. logi systemowe tj. informacje dotyczące urządzenia i logowania, zawierające również datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu oraz ruch do i z witryny.

Wysyłając kartki podarunkowe z naszego Serwisu zbieramy ponadto adres e-mail oraz imię i nazwisko osoby wysyłającej kartkę oraz adres e-mail oraz imię odbiorcy kartki podarunkowej.

 • Analizy statystyczne naszych Stron Internetowych

Korzystamy z narzędzi pozwalających na zebranie danych statystycznych, dzięki którym możemy zrozumieć jak użytkownicy korzystają z naszego serwisu i jak możemy go dla nich ulepszyć. Dane, które otrzymujemy z tych narzędzi są zagregowanymi danymi statystycznymi i nie dają nam informacji o konkretnej osobie.

Do narzędzi z których korzystamy należą m.in. Google Analytics. Wykorzystują one technologię „cookies” w celu umożliwienia prezentacji miarodajnych danych.

Autorzy tych narzędzi gromadzić mogą na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzystać z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi.

Używanie przez Kanani narzędzia Google Analytics i podobne, nie stanowią przetwarzania danych osobowych.

 • Google Ads i inne narzędzia Google – reklama behawioralna

Google Ads i inne narzędzia Google wykorzystują technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniach, w celu zapamiętania, jakie strony internetowe były odwiedzane z tych urządzenia.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu wyświetlania reklam na innych odwiedzanych przez Panią/Pana stronach.

Kanani jako reklamodawca korzystający z usług Google nie ma dostępu do danych z ciasteczek zapisanych na Państwa urządzeniach, ale możemy zlecać reklamy do wybranych przez nas odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły naszą stronę www w ciągu ostatnich 7 dni. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te stanowią dla nas jedynie materiał statystyczny, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika), a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam Państwo podają.

Używanie przez Nas narzędzia Google Ads i podobne nie stanowią przetwarzania danych osobowych.

 • Piksel konwersji Facebooka

Na naszej stronie internetowej może być stosowany tzw. „piksel konwersji Facebooka” serwisu społecznościowego Facebook w celu zarządzania reklamami na portalach Facebook i Instagram oraz w celu prowadzenia działań remarketingowych.

Piksel Facebooka ma za zadanie śledzić odwiedziny i zachowanie Użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu możemy zlecać na portalu Facebook reklamy do tych osób, które były na Stronie Internetowej (remarketing) lub na poszczególnych podstronach witryny.

Następnie otrzymujemy od firmy Facebook jedynie dane statystyczne dotyczące skuteczności reklam, bez odniesienia do konkretnych osób. W ten sposób możemy sprawdzać skuteczność reklam w serwisie Facebook i Instagram w celach statystycznych i związanych z badaniem rynku.

Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook lub Instagram, zwracamy uwagę na informacje o ochronie danych na stronach: https://www.facebook.com/about/privacy/
oraz https://help.instagram.com/155833707900388

 • Pozostałe narzędzia reklamowe i remarketingowe

Na naszej stronie internetowej mogą być czasem stosowane także narzędzia Marketing Automation wspierające nas w prowadzeniu działań reklamowych i remarketingowych. Narzędzia te mają za zadanie śledzić odwiedziny i zachowanie użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu można kierować reklamy do tych osób, które były na Stronie Internetowej (remarketing) lub na poszczególnych podstronach witryny.

Odnośnie osób, które nie posiadają konta w naszym sklepie internetowym, otrzymujemy od firm udostępniających te narzędzia jedynie dane statystyczne bez odniesienia do konkretnych osób. W ten sposób możemy sprawdzać skuteczność reklam w celach statystycznych i związanych z badaniem rynku. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika), a zatem dane pochodzące z tych narzędzi nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.

Polityka plików „cookies”

Dla Państwa wygody ten Serwis www używa plików cookies i podobnych technologii w celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies pozwalają dodatkowo badać upodobania Użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług.

Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce, zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w treści niniejszej polityki.

Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji) tj. po opuszczeniu strony internetowej,
 • cookies stałe (nie wygasają do czasu ich usunięcia przez Użytkownika),
 • cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała,
 • cookies funkcjonlne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar czcionki),
 • cookies „niezbędne”, czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
 • cookies google-analytics.com – pozwalające na tworzenie statystyki dla witryny,
 • cookies powiązane z wtyczką „Facebook”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe.

Własne pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a w szczególności dostosować stronę do jego indywidualnych potrzeb,
 • uwierzytelniania i utrzymania sesji Użytkownika,
 • tworzenia statystyk, mających na celu zrozumienie w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego zawartości. Tworzenie statystyk nie pozwala na identyfikację poszczególnych Użytkowników,
 • zapewnienia pełnej funkcjonalności i ciągłego działania.

Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
 • prezentowania reklam dostosowanych dla Użytkownika.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika Serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.. Każdy, kto nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies tj. konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies, oznacza zgodę na przechowywanie informacji o których mowa w niniejszej polityce, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

Jak włączyć i wyłączyć pliki „cookie” w konkretnej przeglądarce internetowej.

Użytkownik w celu włączenia lub wyłączenia plików „cookies” dla danej przeglądarki internetowej powinien zajrzeć do sekcji “Pomoc” dla danej przeglądarki lub skontaktowanie się z producentem przeglądarki.

Jak zarządzać plikami „cookies” na telefonie komórkowym?

Informacje o zarządzaniu plikami „cookies” na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

Jak zarządzać plikami „cookies” typu flash?

Zmiana ustawień lub usunięcie plików „cookies” typu flash jest możliwe za pomocą narzędzia, które udostępnia firma Adobe: Menedżer ustawień programu Adobe Flash Player.

Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta: www.adobe.com.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics, które zbiera anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika w Serwisie, w celu generowania statystyk dotyczących funkcjonowania naszej strony i przeprowadzenia analizy aktywności na naszej stronie internetowej tak, aby móc jak najlepiej dopasować naszą ofertę dla Użytkownika. Tam też można odnaleźć informacje jak zablokować usługi statystyczne Google Analytics.

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy (np. social media), mogą także używać cookies, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika. Prosimy o każdorazowe zapoznanie się z ich treścią po przejściu na stronę obcego serwisu. Kanani nie ma na nie wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies.

Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i jednocześnie posiadającym do nich dostęp, jest operator Serwisu tj. Kanani.

Polityka prywatności vol. 3
Obowiązuje od dnia 23 stycznia 2024 r.